Sự Học Không Bao Giờ Là Đủ – Kiến Thức Ngày Hôm Nay Có Thể Đã Trở Thành Lạc Hậu Vào Ngày Hôm Sau

Thế Giới Đang Không Ngừng Vận Động – Con Người Sự Vật – Hiện Tượng Đều Vận Động Không Ngừng – Vì Vậy Việc Cập Nhật Kiến Thức Hàng Ngày Giúp Chúng Ta Không Bị Thụt Lùi Và Lạc Hậu.